Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Riquezacompany, hierna te noemen leverancier en haar afnemers en/of opdrachtgevers, verder te noemen afnemer. Het bestellen, respectievelijk het ter keuze vragen, het sluiten van een koopovereenkomst of de acceptatie van een levering door de afnemer houdt zijnerzijds de verklaring in dat deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden de afnemer bekend zijn en door hem worden aanvaard. Een algemene verwijzing door de afnemer naar eventuele andere algemene voorwaarden is voor de leverancier van toepassing.
 2. Alle aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend. Indien de afnemer een bestelling doet, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt danwel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
 3. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 4.  

Eigendomsvoorbehoud

 1. De leverancier behoudt zich de eigendom van door hem geleverde of te leveren zaken voor, totdat intergraal aan hem voldaan zullen zijn:
  a) de door de afnemer verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken;
  b) vorderingen wegens tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomsten;
  Het is de afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
 2. Indien enige zaak ingevolge het bovenstaande aan de leverancier toebehoort, kan de afnemer daarvoor uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
 3. Indien de afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1. Bedoeld, is de leverancier gerechtigd de zaken die aan hem toebehoren zelf, voor rekening van de afnemer, terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De afnemer verleent de leverancier reeds nu vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Alle in bezit van de afnemer zijnde zaken die van de leverancier afkomstig zijn worden steeds geacht dezelfde te zijn als die welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voorzover althans de in bezit zijnde hoeveelheid zaken naar soort en samenstelling op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden, alsmede de nog te verrekenen rente, niet te boven gaan. De zaken mogen zolang deze niet volledig zijn betaald, niet owfden beleend of verpand of aan derden als zekerheidsstelling worden afgegeven.

Levering

 1. Met de leverancier overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 2. Aflevering geschiedt af-fabriek, resp. plaats van vestiging.
 3. De leverancier is gerechtigd de door hem verschuldigde prestatie in gedeelten na te komen.
 4. Prijzen Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en gelden vanaf de plaats van vestiging van de leverancier behoudens zogenaamde naleveringen die door de leverancier kunnen worden uitgevoerd. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 5. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming
  De afnemer heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden, welk onderzoek in elk geval dient te behelzen controle van de juiste aantallen en soorten (zulks mede aan de hand van de afleverbewijzen) en van de staat waarin de zaken zich bevinden. Beantwoorden de zaken in enig opzicht niet aan de overeenkomst dan kan de afnemer daarop geen beroep meer doen, indien hij de leverancier daarvan niet zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 8 dagen na aflevering, althans nadat constatering daarvan redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. De leverancier is niet verplicht klachten over dadelijk waarneembare afwijkingen betreffende de geleverde zaken die hem later dan 8 dagen na ontvangst van de zaken door de afnemer bereiken, in behandeling te nemen.gebreken die zich openbaren nadat de minimaal wettelijk toegestane garantietermijn, na levering aan de consument verstreken is, kunnen niet de stelling rechtvaardigen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. In geval de afnemer en/of een derde de zaak onoordeelkundig behandelt en/of zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker tracht die zaak te repareren danwel aanpassingen daaraan aanbrengt. Kan de afnemer zich er slechts op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij bewijst dat een dergelijk beroep gegrond kan worden op feiten die zich op gelijke wijze zouden hebben voorgedaan indien de beoogde reparatie die aanpassing(en) en/of onoordeelkundige behandeling achterwege waren gebleven.

Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders door beide partijen overeengekomen.
 2. Ingaande de 31ste dag na factuurdatum wordt op nog openstaande factuurbedragen een rente in rekening gebracht ad 1%, alles herleid op maandbasis, per maand en/of gedeelte van een maand.
 3. Betalingen door of vanwege de afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de eventueel door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de eventueel door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de afnemer. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de afnemer in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse orde van Advocaten met een minimum van € 500,–
  De afnemer kan slechts bezwaar maken tegen factuur binnen 8 dagen na factuurdatum.

Doorlevering

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier is het de afnemer niet toegestaan, zaken die van leverancier zijn betrokken, aan andere wederverkopers of aan eigen filialen door te leveren. Handelt de afnemer in strijd hiermede, dan is afnemer een boete verschuldigd aan leverancier ter hoogte van € 3000,– per doorgeleverd artikel.

Opschorting

Gedurende de periode dat de afnemer aan enigerlei opeisbare verplichting jegens de leverancier niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd de (verdere) nakoming van de verplichtingen jegens de afnemer op te schorten.

Getallen, maten en gewichten

Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. De Nederlandse handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Ontbinding

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van bestelling of onder curatele-stelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf worden al zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar en is de leverancier naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schade-vergoeding en onverminderd de aan de leverancier verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Beëindiging van de relatie

a) Ingeval van liquidatie of opheffing van zijn bedrijf is de afnemer verplicht de leverancier daarvan vooraf in kennis te stellen.
b) indien de relatie tussen afnemer en leverancier wordt beëindigd of indien de afnemer zijn onderneming aan anderen overdoet dienen zaken welke voorzien zijn van een merknaam eerst aan de leverancier te worden aangeboden. Indien de leverancier het aanbod van de afnemer aanvaardt, dan verplicht de leverancier zich dit te doen tegen zijn op dat moment geldende verkoopprijs minus genoten korgingen en behoudens vermindering wegens ouderdom en/of beschadiging, mits alle facturen van de leverancier door de afnemer zijn voldaan. Voor nog niet betaalde zaken zal, eveneens behoudens vermindering wegens ouderdom en/of beschadiging verrekening tegen de aanschafprijs gelden

Keuzezendingen

a) Indien zaken op verzoek van afnemer ter keuze worden gestuurd, dient de afnemer uiterlijk 10 dagen na datering van de zichtfactuur of –bon schriftelijk aan de leverancier te berichten of hij de ter keuze ontvangen zaken geheel of gedeeltelijk wenst te behouden.
b) indien dit het geval is geldt als datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen die waarop een gedeelte daarvan heeft ontvangen. Als prijs geldt de prijs en de eventuele edelmetaaltoeslag welke op de zichtfactuur of –bon weren vermeld.
c) Niet behouden keuzegoederen behoren in de originele staat, opmaak en verpakking aangetekend franco en voorzien van een schriftelijke opgave door de afnemer te worden geretourneerd uiterlijk 10 dagen na datum zichtfactuur of –bon.
d) Ontvangt de leverancier gedurende de maximale keuzetermijn van 10 dagen gelden schriftelijke mededeling van de afnemer, dan geldt de eerste dag na deze termijn als dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, inhoudende het aankopen door de afnemer van alle op de zichtfactuur of –bon vermelde zaken,. Als prijs geldt dan de prijs welke op de zichtnota werd vermeld, terwijl berekend wordt de vermelde edelmetaaltoeslag of die welke op de dag waarop de koopovereenkomst tot stand is gekomen van toepassing is, wanneer deze hoger is.
e) Voor keuzezendingen wordt de afnemer belast met de porto en/of behandelingskosten.
f) Keuzegoederen mogen niet, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leverancier, worden geëtaleerd. Keuzegoederen mogen niet gedemonteerd worden.
g) De afnemer dient als een goed huisvader voor de keuzegoederen te zorgen. Beschadigingen en dergelijke, welke ontstaan door en/of tijden het verblijf van keuzegoederen bij de afnemer zijn voor zijn rekening, evenals eventuele kosten van nieuwe opmaak. Keuzegoederen die zodanig beschadigd zijn dat ze voor verkoop niet meer geschikt zijn worden door de leverancier niet teruggenomen.

Overmacht

Ingeval van staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheids-maatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle gevallen van overmacht, kan de leverancier hetzij de levertijd met de duur van belemmering verlengen, hetzij de verkoop, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, annuleren, hetzij een andere overeenkomst met de afnemer sluiten. Indien een belemmering zich voordoet zal de leverancier op schriftelijk verzoek van de afnemer binnen 8 dagen mededelen welke mogelijkheid van toepassing is.

Reclamemateriaal

Eventueel aan afnemer verstrekt reclamemateriaal in de ruimste zin blijft onvervreemdbaar eigendom van de leverancier en kan door de leverancier te allen tijde worden teruggevraagd, ook indien door de afnemer een bijdrage in de kosten is betaald, zonder terugbetaling van eventueel door de afnemer betaalde bijdragen en de kosten daarvan.

Creditering

De leverancier is niet verplicht zaken terug te nemen voor creditering. Wanneer de leverancier hiertoe evenwel toch bereid is dan crediteert hij ten hoogste de historisch betaalde factuurprijs ofwel de actuele dagprijs indien deze lager is.

Schadevergoedingen

1. Opdrachten
Opdrachten dienen voor de opdrachtgever zo nauwkeurig mogelijk en waar mogelijk schriftelijk te worden verstrekt. Schande of kosten voortvloeiend uit misverstanden, verkeerd gegeven of verkeerd begrepen opdrachten, komen ten lasten van de opdrachtgever.
a) De leverancier is, indien hem een opdracht tot speciale vervaardiging is verstrekt danwel indien hem zaken zijn verstrekt ter reparatie, bewerking of verwerking, uitsluitend aansprakelijk voor schade. Die aan zijn opzet of grove schuld te wijten is.
b) De leverancier is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.
c) De leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van zijn ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen hij ingevolge van wet aansprakelijk kan zijn.
d) Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
2. Ontwerpen
Ontwerpen, tekeningen en modellen zijn, evenals het door verkoper gebezigde gereedschap, geestelijk en/of fysiek eigendom van de verkoper, ook indien aan afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke goedkeuring is het derhalve niet geoorloofd een product, geheel of ten dele, in oorspronkelijke of gewijzigde vorm of op welke wijze van ook, na te maken en/of te reproduceren.

Garantie

Tot minimaal wettelijk toegestane gerantietermijn na datum van aankoop door de consument worden door de leverancier gegrond verklaarde klachten behandeld. Indien het klachten over fabrieksfouten betreft, waaronder wordt verstaan ondeugelijk materiaal, bewerkingsfouten, montagefouten, in het loslaten van de oplage, komen de kosten van herstel, binnen de eerder genoemde termijnen, geheel ten laste van de leverancier.

Repassage

Bij klachten wordt repassage tot de minimaal wettelijk toegestane garantietermijn na aflevering aan de afnemer voor rekening van de leverancier uitgevoerd.

Annulering door afnemer

Annulering van een gegeven opdracht kan slechts plaatsvinden met toestemming van leverancier en voor zover leverancier schadeloos gesteld wordt. Indien het zaken betreft die speciaal voor afnemer gemaakt zijn is annulering of teruggave niet mogelijk.

Inkoopvoorwaarden

Inkoop- of soortgelijke voorwaarden van de afnemer die strijdig zijn met of afwijken van de onderhavige algemen leverings- en verkoopvoorwaarden, worden niet door de leverancier aanvaardt.

Bepalingen

Indien een bepaling van deze overeenkomst onwerkzaam of ongeldig is, blijven alle andere bepalingen hiervan onberoerd en onverminderd geldig. Voor zover enige bepaling van deze overeenkomst in strijd is met dwingend recht, komt hiervoor in de plaats een bepaling die het nagestreefde doel het dichts benadert.

Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Zutphen

De voorwaarden en alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht en worden geacht in Nederland te zijn aanvaard resp. gesloten.